A A A

Coaching is bedoeld als laagdrempelige en preventieve hulp voor alle kinderen en jongeren die iets meemaken waar ze last van blijven houden. PLORIJN GROEP biedt naast informatie en ondersteuning aan de ouders en eventueel de school/omgeving een moment voor “jou als kind“. Kinderen leren omgaan met de situatie waarin zij zich bevinden en leren ze anticiperen op situaties die ze nog mee kunnen gaan maken.

Door de coaching krijgen kind, ouders, school/omgeving in relatief korte tijd inzicht in de situatie van het kind en de mogelijkheden die het heeft om daar mee om te gaan. Het kind leert hulp vragen en zelfstandig keuzes te maken. Ouders leren te kijken naar wat de desbetreffende situatie bij hun kind oproept en de reacties te plaatsen in de ontwikkelingsfase van het kind. De bedoeling is dat ouder en kind elkaar beter gaan begrijpen en (opnieuw) in gesprek raken. De school/omgeving verkrijgt inzicht in de situatie van het kind en kan daardoor kind en ouder beter begeleiden, helpen voorkomen dat kinderen in het hulpverleningscircuit terechtkomen en zo nodig eerder doorverwijzen naar eventueel meer gespecialiseerde hulp. Door coaching van PLORIJN GROEP te volgen kunnen kinderen zich weer richten op het alledaagse leren op school en verder doorgaan met hun leven.

De te behandelen thema's, te bereiken doelen en te verwerven vaardigheden liggen vast; de werkwijze en inhoud worden afgestemd op de behoeftes van de kinderen.

Doelen van de bijeenkomsten zijn onder andere:

  • dat de kinderen overeenkomsten en verschillen tussen de eigen situatie en die van andere kinderen herkennen
  • dat de kinderen hun eigen situatie, gedachten/gevoelens en gedrag leren (h)erkennen en begrijpen;
  • dat de kinderen hulp leren vragen en geven binnen de eigen mogelijkheden;
  • dat de kinderen gevoelens van anderen leren (h)erkennen.
  • contact en vertrouwen bevorderen tussen kind en ouder en andere gezinsleden.

Voorbeelden van vaardigheden die geoefend worden zijn; leren luisteren en vertellen, leren aangeven van je eigen grenzen, leren omgaan met hindernissen, ik-boodschappen leren formuleren, hulp leren vragen.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen zijn: kennis maken met verschillende situaties van kinderen en de moeilijke situatie, de situatie van jezelf, je gevoel en je gedrag, je uiten, hoe ga je om met iets wat je moeilijk vindt, keuzes maken voor eigen houding en gedrag, vertrouwen in anderen en zelfvertrouwen, voor jezelf denken en oefenen met moeilijke gesprekken en bewust worden van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Zoals gezegd liggen de werkvormen en de inhoud niet vast. De inhoud van het programma hangt samen met de ervaringen en de emoties van de kinderen. De coach kiest de werkvormen die het beste aansluiten bij de kinderen die ze begeleidt. Werkvormen en technieken die tijdens de bijeenkomsten gebruikt worden zijn onder andere: informatieoverdracht door de coach, rollenspellen en verschillende soorten spelletjes en opdrachten.

Om kinderen te helpen problemen op te lossen en hen bewust te maken van verschillende gebeurtenissen, gedachten en gevoelens en de invloed daarvan op hun gedrag wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde GGGG-model (Gebeurtenissen-Gevoel-Gedachte-Gedrag),dat afkomstig is uit de cognitieve gedragstherapie. Dit model wordt gebruikt om de kinderen te leren hun gevoelens en gedachten te herkennen en benoemen en ze te laten inzien hoe verandering in gedrag van invloed kan zijn op hun gedachten en gevoelens.