A A A

Coachen is begeleiden bij leren. Een coach begeleidt je zodat jij leert om zelf je eigen oplossingen te vinden en om je eigen vragen te beantwoorden. Hoe komt het dat je niet doet wat je wilt doen of zou moeten doen? Of dat je juist doet wat je niet wilt of moet? Loop je vast in oude patronen? Spelen belemmerende overtuigingen een rol?

Door het stellen van vragen, open, belangstellende vragen, kom je erachter waar de schoen wringt. En kun je gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om obstakels uit de weg te ruimen. Of om te leren accepteren wat niet veranderd kan worden. Of om andere reacties op te roepen op je eigen gedrag, door eerst zelf ander gedrag te laten zien (actie – reactie). Dit geldt zowel voor individuen als in teams. En zodra het kan, spelen humor en relativeringsvermogen (op de achtergrond) mee. Een pessimist ziet in elke kans het probleem, een optimist ziet de kans in elk probleem.

Onze coaches en trainers willen mensen 1-op-1 helpen met het verbeteren van bepaalde competenties door hen niet alleen te adviseren en te trainen via kennisoverdracht, maar ook door hen vervolgens te coachen om het gedrag, behorend bij die kennis blijvend te verankeren. Het woord ‘blijvend’ is cruciaal, daarin ligt namelijk de toegevoegde waarde van onze specifieke aanpak. Op die manier komen wij zo optimaal mogelijk tegemoet aan de vraag en behoefte van de klant. Wij zijn vanuit een NLP achtergrond bovendien in staat om onderliggende belemmerende overtuigingen op te sporen en te wijzigen in versterkende positieve overtuigingen.

Met deze mix van training en coaching om verbetering van competenties tot stand te brengen hebben wij als doel te zorgen voor een blijvende gedragsverandering op competenties; dit is een belangrijk verschil met “standaard”-trainingen waarbij de deelnemer vaak al na korte tijd weer in zijn/haar oude gedrag terugvalt. Vooral het ervaren en experimenteren staat centraal om zo te komen tot ontwikkeling van competenties. De combinatie training en coaching is gekozen omdat prestaties niet alleen afhangen van “kunnen” (training), maar evenzeer van “willen” en de koppeling leggen tussen zichzelf en de taak (coaching). Het concept wordt toegepast in allerlei organisaties en voor vele functies door kortdurende, individuele trajecten, meestal “on the job”.

Wij willen jou graag attenderen op onze kortdurende individuele coachingstrajecten (maximaal 12 bijeenkomsten). Deze trajecten zijn, zo blijkt uit de praktijk, uiterst succesvol en voorzien in een groeiende behoefte. In het individuele coachingstraject passeert een groot aantal onderwerpen de revue op het vlak van houding en gedrag (attitude) en communicatieve- en sociale aspecten. Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld voor (herintredende) uitkeringsgerechtigden buitengewoon nuttig maar ook voor uw zittend personeel. Werkgevers eisen in toenemende mate, dat hun werknemers over dergelijke vaardigheden en inzichten beschikken. Een dergelijk coachingstraject kan ook prima worden ingezet als voorschakeltraject voor bijvoorbeeld deelname in een ander opleidingstraject. Uit ervaring blijkt dit erg positief uit te pakken, doordat je hiermee mensen vooraf alvast weerbaarder en beter voorbereid maakt.

Items voor (individuele) coachingstrajecten:

 • achtergrond van de te coachen persoon
 • benoemen van sterke en verbeterpunten
 • bewustwording creëren van de impact van het eigen gedrag en wat voor reacties dat gedrag bij anderen oproept
 • (actief) luisteren
 • de essentie van de vier G´s
 • assertiviteit (ook om bepaalde zaken direct te bepraten dan wel uit te praten; medewerkers aanspreken op ongewenst gedrag en verantwoordelijkheden; duidelijke grenzen stellen)
 • essentie communicatie (impact verbaal en non-verbaal
 • verbeteren communicatieve vaardigheden (o.a. Roos van Leary)
 • gesprekstechnieken
 • verbeteren sociale vaardigheden
 • dé motiverende factor: etaleren van voorbeeldgedrag
 • leren om eerst tot tien te tellen (bij jezelf blijven, overzicht en rust bewaren)
 • klantgericht- en klantvriendelijk handelen (intern / extern)
 • oprechte aandacht
 • motivatietechnieken (inclusief zelfmotivatie)
 • kwaliteitsbewustzijn (essentie en achterliggende gedachte van de Deming-circle (PDCA-cyclus)
 • principe “Alles Hangt Met Alles Samen” (AHMAS)
 • controleren versus “in control” zijn
 • inlevingsvermogen / omgaan met andermans beperkingen en mogelijkheden
 • rolbewustzijn
 • creatief in omgaan met problemen
 • persoonlijke presentatie (inclusief impact berichten in sociale netwerken)
 • personal branding
 • organisatiecultuur (wat betekent dit containerbegrip?)
 • gewenste omgangsvormen (‘afspraak is afspraak’; openheid; etaleren van een open houding; respect; taken van elkaar overnemen; flexibiliteit in samenwerking)
 • teambuilding
 • passie; past het werk wel echt goed bij jou? met plezier werken
 • hoe om te gaan met stress
 • belemmerende, negatieve gedachten versus positieve gedachten
 • zelfmanagement (o.a. slachtoffertypes en tribunegedrag: maar wat heb ik er zelf aan gedaan? Of wat kan ik er zelf aan doen of verbeteren?)
 • zelfbeeld (reflectie op eigen handelen en op zichzelf als persoon; gedragskunde; je kleur en kernkwaliteiten
 • samenwerken versus samen werken (organisatie en functioneel leidinggeven; collegiale review; delegeren; cirkels van invloed en betrokkenheid; conflicthantering)
 • timemanagement
 • smart doelen stellen (o.a. wat is de meerwaarde van het zo smart mogelijk formuleren van doelen?); doelgericht zijn

Individuele coaching is voor mensen die met professionele ondersteuning heel gericht aan een specifiek thema willen werken. Individuele coaching helpt je daadwerkelijk om je zo snel mogelijk in je kracht te laten komen. Dat is onze ervaring in de praktijk bewezen nadat wij zelf meer dan 25 jaar als trainer / NLP coaches actief zijn. Waarom is het rendement zo hoog? De training of het coachingstraject is geheel afgestemd op jouw vraag en op jouw situatie. U voorkomt algemene verhalen in de groep waarbij 40% wellicht geen betrekking heeft op jouw leerdoelen of op jouw situatie. Tijdens een individueel coachingstraject staan jouw leerdoelen centraal en niet de naam van de training. Leerdoelen houden vaak verband met elkaar. Er kan dus best een leerdoel voor de assertiviteitstraining gecombineerd worden met een leerdoel voor de training Persoonlijke effectiviteit of timemanagement.

Individuele coaching is perfect om vervelende ´dingen´ los te laten. Loop je tegen beperkingen aan? Als coaches zijn wij gespecialiseerd in de aanpak van burnout, angsten (o.a. spreekangst), fobieën, stress, uitstelgedrag, relatieproblemen en leiderschapthema’s.

Heb je doelen die nog buiten je bereik liggen? Als professionele coaches zijn wij gespecialiseerd je te ondersteunen bij het realiseren van je doelen. Je overwint hindernissen en je staat vol in je kracht.

De professionele coaches/trainers van PLORIJN GROEP leveren maatwerk.